رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-قسمت سوم

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-7

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-7

جدول (۳-۱)-توصيه غلظت مواد نمكي موجود در ديگ بخار

فشار (PSi)

دماي اشباع(F0)

حداكثر(PPm)

محدوده(PPm)

جامدات حل شده

جامدات معلق*

قلياييت كل*

سيليكا

شرايط لجن

فسفات

باقيمانده

سولفيت

باقيمانده

هيدرازين

باقيمانده

طبيعي مصنوعي
۱۰۰

۲۰۰

۳۰۰

۵۰۰

۶۰۰

۷۵۰

۹۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

۳۲۰۰++

۳۲۸

۳۸۲

۴۱۷

۴۶۷

۴۸۶

۵۱۰

۵۳۲

۵۴۵

۵۹۶

۶۳۶

۶۶۸

۷۰۵

۵۰۰۰

۴۰۰۰

۳۵۰۰

۳۰۰۰

۲۵۰۰

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۵۰۰

۱۵۰

۵۰

۱۰

۰/۰۲

۵۰۰

۳۵۰

۳۰۰

۶۰

۵۰

۴۰

۲۰

۱۰

۳

۱

۰

۰

۹۰۰

۸۰۰

۷۰۰

۶۰۰

۵۰۰

۳۰۰

۲۰۰

۵۰

۰

۰

۰

۰

۲۵۰

۲۰۰

۱۷۵

۴۰

۳۵

۳۰

۲۰

۱۰

۳

۱

۰/۵۰

۰/۰۲

۱۵۰

۱۵۰

۱۰۰

۷۰

۷۰

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

۱۵

۱۵

۱۵

۱۵

۱۰

۱۰

۵

۳

NR

NR

NR

NR

NR++

۴۰-۵۰

۳۰-۴۰

۲۵-۳۰

۲۰-۲۵

۱۵-۲۰

۱۰-۱۵

۵-۱۰

۳-۶

۱-۳

NR

NR

۹۰-۱۰۰

۸۰-۹۰

۶۰-۷۰

۴۵-۶۰

۳۰-۴۵

۲۵-۳۰

۱۵-۲۰

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

۰/۱۰-۰/۱۵

۰/۱۰-۰/۱۵

۰/۰۵-۰/۱۰

۰/۰۵-۰/۱۰

۰/۰۲-۰/۰۳

۰/۰۱-۰/۰۲

شناسايي

مواد شيميايي بهسازي بویلر بخار، تركيب آب و گرماي ورودي، روي رسوب گذاري تاثير مي گذارد. در فشارهاي PSi2500(17/2Mpa) يا بيشتر، معمولا هيدرازين مورد استفاده واقع مي شود. نمك زدايي آب و تصفيه آب كندانس اعمالي هستند كه در تصفيه آب بكار مي روند. اين امر بدان معناست كه  رسوب ها احتمالا فقط شامل اكسيد آهن توليد شده به وسيله خوردگي سطوح داخلي، شايد مس، نيكل ، فلزات و آلودگي هاي ديگر هستند (شكل۱۲-۱).

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-7

هيچ گونه مواد شيميايي بهسازي كننده يا محصولات حاصل از واكنش آن ها در  رسوب ها ديده نمي شود. در فشارهاي پايين طيف وسيعي از تركيبات مي تواند بوجود آيد. تركيب و محل احتمالي ويژگي هاي انواع  رسوب در جدول(۵-۱) آمده است.

جدول(۴-۱)-تميزي لوله ديگ بخار

نوع ديگ بخار رسوب (mg/cm2)
تمييز كمي كثيف خيلي كثيف
واحدهاي فوق بحراني <15 ۱۵-۲۵ >25
واحدهاي زيربحراني (۱۸۰۰Psi وبالاتر) <15 ۱۵-۴۰ >40

توجه:۱ mg/cm2=1 g/ft2 ، ۱ psi=0/006895 Mpa

اكسيدهاي آهن

يك لايه سياه محكم، نرم و فشرده مگنتيت معمولا روي سطح داخلي بویلر های بخار پيدا مي شود. مگنتيت در اثر واكنش مستقيم آبادي با فلز توليد مي شود. در ديگ هاي بخار با فشار بالا، مگنتيت شامل دو لايه است كه معمولا بوسيله بررسي ميكروسكپي قابل ديدن است. اگر سرعت ته نشيني بالا و يا توليد بخار زياد باشد، ذرات اكسيد آهن مي توانند روي لايه مگنتيت نرم تشكيل شده در اثر گرما، رسوب كنند(۱۴-۱).

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-7

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-7

معمولا ذرات درشت مگنتيت محكم به سطح نمي چسبند ، مگر اين كه با ديگر  رسوب ها مخلوط شوند. رسوبات كريستالي سوزني شكل مگنتيت سياه و براق معمولا در نزديك نقاط خوردگي ناشي از قليا ديده مي شوند. كريستال هاي مگنتيت گاهي اوقات يك پوشش براق روي سطح استيم درام و لوله ها توليد مي كنند(شكلهاي ۱۶-و۱۵-۱).

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-7

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-7

تراشيدن مقادير كمي از اين ماده از سطح و نزديك كردن يك آهن ربا به اين ذرات نشان مي دهد كه در آن آهن وجود دارد.

از طرف ديگر، تشكيل رسوب هماتيت تا اندازه اي در دماهاي پايين تر و غلظت اكسيژن بالاتر اتفاق مي افتد و هماتيت يك متصل كننده ذرات است كه تمايل به جمع شدن دارد و سبب مي شود بقيه ذرات در رسوب نگهداشته شوند. هماتيت در صورتي كه غلظت اكسيژن بالا باشد مي تواند قرمز شود و معمولا در اكونومايزرها همراه با خوردگي اكسيژن وجود دارد(شكل۵-۱).

جدول(۵-۱)-اجزاي  رسوب هاي تشكيل شده از آب

معدني                         فرمول                               طبيعت  رسوب           محل وشكل معمول
اكميت            Na2O.Fe2O3.4SiO2————- سخت وچسبندهرسوب لوله تحت هيدروكسي  آپاتيت يا سرپنتين

آلفاكوارتز—————– SiO2 ———————سخت وچسبنده     تيغه هاي دوربين ، مد درام ، رسوب لوله

آمفي بول ————- MgO.siO2 ——————–پيوندچشبنده ————–رسوب ولجن لوله

آناليست  —-Na2O.A12O3.4Sio2.2HO2 —-سخت،چسبنده—رسوب لوله تحت هيدروكسي آپاتيت ياسرپنتين

انهيدريت ———       CaSo4—————–سخت،چسبنده     —— رسوب لوله ، لوله هاي مولد

آرگونيت———        CaCO2 ——————سخت،چسبنده      رسوب لوله خطوط خوراك ، لجن

براسيت ——         Mg(OH)2 —————-سخت،چسبنده    لجن در درام وخطوط اصلي ديواره آب

مس——————- CU  ———————–    لخته كننده  لوله هاي ديگ بخارو تيغه هاي توربين

كوپريت ————— CU2O ——————– لايه الكتروپليت —- تيغه هاي توربين ،  رسوب هاي ديگ بخار

جيپسم ———— CaSO4.2H2O—————– لايه چسبنده ———- رسوب لوله ، لوله هاي مولد

هماتيت —————   Fe2O3 ———————————————سخت ، چسبنده درسراسر ديگ بخار

هيدروكسي آپاتيت —  Ca10(OH)2(PO4)6 ————–لخته كننده   ———–  مد درام ، ديواره آب ، لجن

فسفات منيزيم       Mg3(po4)6 ——————————-لايه پيونددهنده  لوله ها ، مد درام ، ديواره هاي آب

مگنتيت    ———- Fe3O4 ———————————-فيلم محافظ        همه سطوح داخلي

نوزليت———۳ Na2O.3A12O3.6Sio2.Na2SO4 ————–سخت وچسبنده         رسوب لوله

پكتوليت ————– Na2o.4Cao.6sio2.H2O. ———– سخت وچسبنده ———–رسوب لوله

سرپنتين —————- ۳Mgo.2sio2.H2O  ———-  لخته كننده  ————————— لجن

سوداليت۳ Na2O.3A12O3.6Sio2.2NaC1           سخت وچسبنده  ——————— رسوب لوله

گزنوليت  ——————-۵Cao.5Sio2 H2O  —————– سخت وچسبنده————-رسوب لوله

ديگر فلزات واكسيدهايشان

مس يا از طريق جا به جايي مستقيم با آهن و يا احياي اكسيد مس توسط هيدروژن توليد شده ضمن خوردگي رسوب مي كند. به طور عادي مي توان لكه هاي بزرگ و قرمز مس را كه با محصولات خوردگي مثل مگنتيت و هماتيت مخلوط است، در نزديكي نقاط خوردگي ناشي از قليا(خوردگي ناشي از قليا-باعث توليد هيدروژن مي شود)مشاهده كرد شكل (۱۲-۱).

رنگ قرمز سطحي شباهت به هماتيت دارد. مس فلزي را به راحتي مي توان از ديگر مواد با آزمايش نيترات نقره تشخيص داد. در صورت وجود مس فلزي با افزايش يك قطره نيترات نقره كريستال هاي سفيد رنگ نقره سريعا رسوب خواهد كرد. اكسيدمس تشكيل شده، تحت شرايط ديگ بخار، سياه رنگ و غيرمغناطيسي است. خوردگي گالوانيكي در اثر رسوبات (يا به صورت مس فلزي يا به صورت اكسيد) به ندرت در ديگ هاي بخاري كه خوب رويين شده اند ، اتفاق مي افتد.

اكسيدهاي روي و نيكل گاهي همراه با رسوبات مس ديده مي شوند. اين مورد قابل انتظار است ، زيرا روي ونيكل اغلب در آلياژهاي برنج و مس-نيكل به كار رفته در ساخت كندانسورها وهيترهاي آب خوراك وجود دارد. معمولا غلظت اين عناصر در  رسوب ها كم تر از مس است. اكسيدنيكل بعنوان يك اتصال دهنده ،رسوب گذاري بسياري با لايه محكم مي نمايد. به هرحال ، غلظت نيكل معمولا پايين است و مي تواند با روش تجزيه شيميايي و اشعه ايكس فلورسانس يا تفرق شناسايي و تعيين مقدار شود.

ادامه در مقاله بعدي …

منبع :كتاب تجزيه و تحليل از كارافتادگي ديگ هاي بخار مترجم مهندس محمد رضا نفري

مطالب مرتبط :

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار – قسمت اول

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار – قسمت دوم

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار – قسمت چهارم

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار – قسمت پنجم

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد * کپی ممنوع !

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني