نحوه محاسبه زیرآب ناپیوسته و مقایسه انواع زیرآب – بهینه سازی آب دیگ بخار -۴

4-6.jpg

4-6.jpg

بهینه سازی آب دیگ بخار- قسمت چهارم- در زیر آب ناپیوسته نیاز به افزایش های شدید كوتاه مدت آب تغذیه است كه احتیاج به تلمبه آب تغذیه قوی تری از وضعیت زیر آب دایمی دارد.

بهینه سازی آب دیگ بخار

در زیر آب ناپیوسته املاح موجود در آب دیگ بخار دایم درحال تغییر است (۶-۴) این امر باعث نوسانات سطح آب در دیگ بخار به علت تغییرات اندازه حباب های بخار و توزیع آنهاست كه تغییرات غلظت املاح رابه همراه دارد.

در دیگ های لوله-آبی، چنانچه زیرآب زدن ازمخزن های پایینی یا سرشاخه ها انجام شود،این امر موجب اختلال در چرخش آب و ایمنی دیگ بخار خواهد شد.

از طرف دیگر زیر آب ناپیوسته باعث جریان شدید كوتاه مدتی خواهد شد كه می تواند رسوبات جمع شده در قسمت های تحتانی دیگ بخار را جابجا كند.

این امر در دیگ های لوله-آتشی كه دقت كمتری در بهینه سازی آب آنها صورت می گیرد، اهمیت زیادی دارد. در اینگونه موارد، زیر آب زدن باید فقط در حالتی كه بار دیگ بخار پایین است، انجام شود.

محاسبه مقدار زیر آب لازم جهت كنترل غلظت املاح توسط موازنه جرمی املاح وارد شده و خارج شده از دیگ بخار انجام می شود.

در فشارهای پایین می توان از مقدار املاح خارج شده توسط بخار از دیگ بخار صرف نظر كرد، زیرا در این مقدار TD مجاززیاد است و تاثیر مهمی بر مقدار محاسبه زیرآب ندارد. در فشارهای بالا كه مقدار TDS مجاز كم است، املاح موجود در بخار نیز نقش عمده ای در محاسبات دارد.

بهینه سازی آب دیگ بخار

بهینه سازی آب دیگ بخار

در زیر آب پیوسته ،باتوجه به شكل ۶-۵داریم:

مقدار آب تبخیر شده برحسب كیلوگرم در لیتركه شامل املاح موجود درآب جبرانی ، آب مقطر برگشتی و موادشیمیایی اضافه شده می باشد.

بهینه سازی آب دیگ بخار

بهینه سازی آب دیگ بخار

زیرآب پیوسته بر حسب درصد تبخیراز دیگ بخار B

غلظت قابل قبول املاح در دیگ بخار ،میلی گرم در لیتر mg-1) ( C

غلظت محلول در بخار خروجی از دیگ بخار، میلی گرم در لیتر T

املاح خارج شده با بخار + املاح خارج شده بازیرآب =املاح همراه با آب تغذیه

f1-m1

بنابراین

اگر املاح همراه با بخار در نظر گرفته شود یعنی T=O

f1-m1

نحوه محاسبه زیرآب ناپیوسته

محاسبه زیرآب ناپیوسته پیچیده تر است زیرا آب موجود در دیگ بخار و مقدار زیر آب در هر نوبت بر نتیجه محاسبه اثر دارد. با تعیین موازنه جرمی املاح وارد شده و خارج شده از دیگ بخار ،و با توجه به شكل ۶-۴ و ۶-۵، معادله (۲-۶) به این صورت در می آید:

f3-m1

كه در آن:

مقدار زیر آب بر حسب درصد تبخیراز دیگ بخار

غلظت املاح درآب تغذیه ، میلی گرم در لیترmg-1) ( s

آب موجود در دیگ، كیلوگرم w

میزان تبخیر از دیگ،كیلوگرم درساعت E

غلظت قابل قبول املاح در دیگ بخار،میلی گرم در لیتر C

فاصله زمانی بین شروع دو زیر آب متوالی ،ساعت t

مدت زمان هر زیر آب ،ساعت d

بهترین راه حل این معادله از طریق آزمایش و خطاست به این صورت كه با قرار دادن مقادیر فرضی دو تا از پارامترهای d , B, t پارامتر سوم را حساب كرد. اگر t=d یعنی زیر آب پیوسته باشد،در این صورت

f1-m1

كه همان معادله (۶-۱) می باشد.

مقایسه انواع زیرآب

در مقایسه مقدار زیر آب، باید هر نوع ماده شیمیایی كه به آب تغذیه یا به آب دیگ بخار تزریق می شود و باعث افزایش TDSهر یك از این دو (آب تغذیه یا آب دیگ بخار )می گردد ،منظور می شود. مقدار زیر آب را می توان بر حسب TDS یا مقدار سیلیس موجود، بیان نمود.

در هر دو مورد باید با جایگزینی سیلیس موجود با TDS و به كمك معادله های (۶-۱) و (۶۲-)-مقادیر آنها را بررسی نمود زیر آب پس از خروج از دیگ بخار به صورت آب اشباع در فشار دیگ بخار است در نقطه خروج از لوله تخلیه ،زیر آب شامل مخلوطی از بخار و آب است كه پس از آزاد شدن حرارت محسوس از آب بر اثرافت فشار، بخار آن تبخیر می شود. بنابراین باید زیر آب را وارد مخزن زیرآب یا حوضچه ای نمود تا بتوان بخار ایجاد شده را كنترل نمود و از آسیب یا مزاحمت به اطرافیان جلوگیری كرد.

لازم به یادآوری است كه شیر تخلیه حوضچه یا مخزن زیرآب به اتمسفر باید قطر كافی جهت خارج كردن بخار حاصله را داشته باشد تا از فشار گرفتن حوضچه یا مخزن جلوگیری گردد باید در نظر داشت آب تخلیه شده از زیر آب به صورت اشباع است، مقداری حرارت مفید كه دمای آن را ا زدمای آب تغذیه به دمای اشباع رساند (حرارت محسوس) نیز خارج می گردد. مقدار این حرارت تقریبا حرارت لازم برای تبدیل همان مقدار آب به بخار است، كه در موارد بالا بودن مقدار زیر آب، رقم قابل توجهی است.

منبع مطالب :كتاب تكنولوژی دیگ های بخار صنعتی تالیف David Gunn & Robert Horten و با ترجمه مهندس رفیعی پور

بهینه سازی آب دیگ بخار -۱

روشهای گزارش غلظت ناخالصیها- بهينه سازي آب دیگ بخار-۲

كف كردن دیگ بخار – بهينه سازي آب دیگ بخار-۳

نحوه محاسبه زیرآب ناپیوسته و مقایسه انواع زیرآب – بهینه سازی آب دیگ بخار -۴

ناخالصی های رسوب زا در دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار – ۶

فرایند بهینه سازی آب دیگ بخار – بهينه سازي آب دیگ بخار-۷

نرم كنندگی و بهینه سازی آب دیگ بخار – ۸

هواگیری فیزیكی آب دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار-۹

آزمایش آب تغذیه و آب دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار-۱۰

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !

 

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني