بهينه سازي آب دیگ بخار-۴

4-6.jpg

4-6.jpg

بهينه سازي آب دیگ بخار- قسمت  چهارم

در زير آب ناپيوسته نياز به افزايش هاي شديد كوتاه مدت آب تغذيه است كه احتياج به تلمبه آب تغذيه قوي تري از وضعيت زير آب دايمي دارد. علاوه بر اين در زير آب ناپيوسته املاح موجود در آب ديگ بخار دايم درحال تغيير است (۶-۴) اين امر باعث نوسانات سطح آب در ديگ بخار به علت تغييرات اندازه حباب هاي  بخار و  توزيع آنهاست كه تغييرات  غلظت املاح رابه همراه دارد.

در ديگ هاي لوله-آبي، چنانچه زيرآب زدن ازمخزن هاي پاييني يا سرشاخه ها انجام شود،اين  امر موجب  اختلال در چرخش آب  و ايمني ديگ بخار خواهد  شد. از طرف ديگر زير آب ناپيوسته باعث جريان شديد كوتاه مدتي خواهد شد كه مي تواند رسوبات جمع  شده در قسمت هاي تحتاني  ديگ بخار را جابجا كند.اين امر در ديگ هاي لوله-آتشي كه دقت كمتري در بهينه سازي آب آنها صورت مي گيرد، اهميت زيادي دارد. در اينگونه موارد، زير آب زدن بايد فقط در حالتي كه بار  ديگ بخار پايين است، انجام شود.

محاسبه مقدار زير آب لازم جهت كنترل غلظت املاح توسط موازنه جرمي املاح وارد شده و خارج شده از ديگ بخار انجام مي شود. در فشارهاي پايين مي توان از مقدار املاح خارج شده توسط بخار از ديگ بخار صرف نظر كرد، زيرا در اين مقدار TD مجاززياد است و تاثير مهمي بر مقدار محاسبه زيرآب ندارد. در فشارهاي بالا كه مقدار TDS مجاز كم است، املاح موجود در بخار نيز  نقش عمده اي در محاسبات دارد.

4-6.jpg

در زير آب پيوسته ،باتوجه به شكل ۶-۵داريم:

مقدار آب تبخير شده برحسب كيلوگرم در ليتركه شامل املاح موجود درآب جبراني ، آب مقطر برگشتي و موادشيميايي اضافه شده مي باشد.

5-6.jpg

زيرآب پيوسته بر حسب درصد تبخيراز ديگ بخار B

غلظت قابل قبول املاح در ديگ بخار ،ميلي گرم در ليتر    mg-1) (   C

غلظت محلول در بخار خروجي از ديگ بخار، ميلي گرم در ليتر    T

املاح خارج شده با بخار + املاح خارج شده بازيرآب =املاح همراه با آب تغذيه

f1-m1

بنابراين

اگر املاح همراه با بخار در نظر گرفته شود يعني T=O

f1-m1

محاسبه زيرآب ناپيوسته پيچيده تر است زيرا آب موجود در ديگ بخار و مقدار زير آب در هر نوبت بر نتيجه محاسبه اثر دارد. با تعيين موازنه جرمي املاح وارد شده و خارج شده از ديگ بخار ،و با توجه به شكل ۶-۴ و ۶-۵، معادله (۲-۶) به اين صورت در مي آيد:

f3-m1

كه در آن:

مقدار زير آب بر حسب درصد تبخيراز ديگ بخار

غلظت املاح درآب تغذيه ، ميلي گرم در ليترmg-1)  (                s

آب موجود در ديگ، كيلوگرم                                                      w

ميزان تبخير از ديگ،كيلوگرم درساعت                                       E

غلظت قابل قبول املاح در ديگ بخار،ميلي گرم در ليتر                       C

فاصله زماني بين شروع دو زير آب متوالي ،ساعت                      t

مدت زمان هر زير آب ،ساعت                                                    d

بهترين راه حل اين معادله از طريق آزمايش و خطاست به اين صورت كه با قرار دادن مقادير فرضي دو تا از پارامترهاي  d , B, t  پارامتر سوم را حساب كرد. اگر t=d يعني زير آب پيوسته باشد،در اين صورت

f1-m1

كه همان معادله (۶-۱) مي باشد.

در مقايسه مقدار زير آب، بايد هر نوع ماده شيميايي كه به آب تغذيه يا به آب ديگ بخار تزريق مي شود و باعث افزايش TDSهر يك از اين دو (آب تغذيه يا آب ديگ بخار )مي گردد ،منظور مي شود. مقدار زير آب را مي توان بر حسب  TDS يا مقدار سيليس موجود، بيان نمود.

در هر دو مورد بايد با جايگزيني سيليس موجود با TDS و به  كمك معادله هاي (۶-۱) و (۶۲-)-مقادير آنها را بررسي نمود زير آب پس از خروج از ديگ بخار به صورت آب اشباع در فشار ديگ بخار است در نقطه خروج از لوله تخليه ،زير آب شامل مخلوطي از بخار و آب است كه پس از آزاد شدن حرارت محسوس  از آب بر اثرافت  فشار، بخار آن تبخير مي شود. بنابراين بايد زير آب را وارد مخزن زيرآب يا حوضچه اي نمود تا بتوان بخار ايجاد شده را كنترل نمود و از آسيب يا مزاحمت به اطرافيان جلوگيري كرد.

لازم به یادآوري است كه شير تخليه حوضچه يا مخزن زيرآب به اتمسفر بايد قطر كافي جهت خارج كردن بخار حاصله را داشته باشد تا از فشار گرفتن حوضچه يا مخزن جلوگيري گردد بايد در نظر داشت آب تخليه  شده از زير آب به صورت اشباع است، مقداري حرارت مفيد كه دماي  آن را ا زدماي آب تغذيه به دماي  اشباع رساند (حرارت محسوس) نيز خارج مي گردد. مقدار اين حرارت تقريبا حرارت لازم براي تبديل همان مقدار آب به بخار است، كه در موارد بالا بودن مقدار زير آب، رقم قابل توجهي است.

 

منبع مطالب :كتاب تكنولوژي ديگ هاي بخار صنعتي تاليف David Gunn & Robert Horten و با ترجمه مهندس رفيعي پور

 

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !

 

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني