مبدل حرارتی مولد كاترپيلار ۳۵۱۶

مبدل حرارتي يا رادياتور آب جهت مولد كاترپيلار ۳۵۱۶

مبدل حرارتی مولد كاترپيلار

با توجه به نياز فراواني كه صنعت داخلي در ايران به تهيه مبدل حرارتی مولد كاترپيلار داشتند و از طرف ديگر مشكلاتي كه براي خريد و  واردات اين محصول وجود داشت لذا اين مبدل حرارتي نيز براي اولين بار در داخل كشور توسط اين شركت مورد طراحي و توليد قرار گرفت.

اين اقدام زماني آغاز گرديد كه سفارش توليد اين مبدل حرارتي از طرف شركت حفاري نفت داده شد و بلافاصله كليه مراحل طراحي و توليد در اين شركت به انجام رسيد و محصول توليد شده با كاراي مناسب تر ، تحويل مشتريان داده شد و صنايع ديگر كشور عزيزمان را از واردات اين محصول بي نياز نمود.