يونيت مبدل جايگزين برج خنک كن

مبدل جایگزین برج خنک ن

مبدل جایگزین برج خنک ن

این مبدل حرارتی صنعتی با ایجاد سطح مورد نیاز جهت تبادل حرارت بین سیال در گردش داخلی و سیستم گردش اجباری هوا نقش برج خن ن را در صنایع مختلف بازی می ند.

از مزایای ویژه مبدل جایگزین برج خنک ن این است ه علاوه بر استفاده از آب به عنوان سیال داخلی، از روغن نیز در سیستم های مختلف می توان استفاده رد.

از مزایای دیگر آن تحمل مناسب تر برای فشار های داخلی سیال می باشد.

این دستگاه با مزایای اربردی فراوانی ه دارد می تواند به راحتی جایگزین برج های خن ننده گردد.

دراین یونیت می نیروگاهی استفاده از هر دو سیال آب و یا روغن امان پذیر می باشد.

عمده اربرد این دستگاه در صنایع نیروگاهی و صنایع نفت و پتروشیمی می باشد.