جدول فني ديگ بخار مدل ۲

MSB2.jpg

MSB2.jpg

جدول فني ديگ بخار مدل MSBM

MSB2.jpg

با توجه به طرح فوق مي توانيد اطلاعات ديگ بخار مورد نظر خود را در جدول ذيل پيدا كنيد

MSB2-5

MSB2-4

MSB2-3

MSB2-2

MSB2-1

Useful Specification

۷

۵

۴

۳

۲

Ton/hr

Steam Output

۱۵۴۳۲

۱۱۰۲۳

۸۸۱۸

۶۶۱۴

۴۴۰۹

Lb/hr

۴٫۲۰۰

۳٫۰۰۰

۲٫۴۰۰

۱٫۸۰۰

۱٫۲۰۰

۱۰۳ Kcal/hr

Thermal Capacity

۱۴۰

۱۰۰

۸۰

۶۰

۴۰

m2

Heating Surface

۵۱۵۰

۵۰۵۰

۴۱۰۰

۳۵۵۰

۳۴۰۰

mm

Length                           L

 

Width                           W

 

Height                           H

 

Total Length                  LT

 

Total Width                   WT

 

Total Height                 H T

۲۵۰۰

۲۱۵۰

۲۱۰۰

۲۱۰۰

۱۷۵۰

mm

۳۲۵۰

۲۹۰۰

۲۷۵۰

۲۵۰۰

۲۱۰۰

mm

۶۶۰۰

۶۱۰۰

۵۶۰۰

۴۴۵۰

۴۱۰۰

mm

۳۲۵۰

۲۹۰۰

۲۷۰۰

۲۸۰۰

۲۳۵۰

mm

۳۷۵۰

۳۴۰۰

۳۲۵۰

۳۰۰۰

۲۶۰۰

mm

۴۲۰

۳۰۰

۲۴۰

۱۸۰

۱۲۰

Kg/hr

Fuel Consumption ( Diesel)

۵۲۱

۳۷۲

۲۹۸

۲۲۳

۱۴۹

M3/hr

Fuel Consumption (Nat.Gas)

 

*- مجموعه مقالات تخصصي  ديگ بخار فاير تيوب

*- مجموعه مقالات بخار و تاسيسات بخار

*- مجموعه مقالات بازرسي بويلر

*- مقالات تخصصي مهندسي سيستم بخار

*- بويلر چيست؟

*- ديگ بخار چگونه كار مي كند؟

*- راهنماي كليدي ديگ بخار

{module آيكونهاي دسترسي}