جدول فني ديگ و بويلر روغن داغ افقي

MTO.jpg

*

F

(mm)

H

(mm)

D

(mm)

L

(mm)

LT

(mm)

Fuel Consumption

Thermal Capacity

Kcal/hr

Useful Specification

M3 /hr

kg/hr

۲۰۰

۱۱۵۰

۹۵۰

۱۵۰۰

۲۴۰۰

۱۸٫۷

۱۵

۱۵۰٫۰۰۰

M.T.O. 150

۲۰۰

۱۱۵۰

۹۵۰

۱۸۰۰

۲۷۰۰

۳۱

۲۵

۲۵۰٫۰۰۰

M.T.O. 250

۲۵۰

۱۴۵۰

۱۱۵۰

۱۸۰۰

۲۸۰۰

۳۷٫۵

۳۰

۳۰۰٫۰۰۰

M.T.O. 300

۲۵۰

۱۶۵۰

۱۳۵۰

۱۸۰۰

۲۸۰۰

۵۰

۴۰

۴۰۰٫۰۰۰

M.T.O. 400

۳۰۰

۱۹۵۰

۱۶۵۰

۱۹۰۰

۳۰۰۰

۶۲٫۵

۵۰

۵۰۰٫۰۰۰

M.T.O. 500

۳۰۰

۱۹۵۰

۱۶۵۰

۲۱۰۰

۳۲۰۰

۷۵

۶۰

۶۰۰٫۰۰۰

M.T.O. 600

۳۵۰

۲۰۵۰

۱۹۰۰

۲۵۰۰

۳۶۰۰

۱۰۰

۸۰

۸۰۰٫۰۰۰

M.T.O. 800

۴۰۰

۲۵۰۰

۲۱۰۰

۲۵۰۰

۳۷۰۰

۱۲۵

۱۰۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

M.T.O. 1000

۴۰۰

۲۶۵۰

۲۱۵۰

۳۰۰۰

۴۲۰۰

۱۵۰

۱۲۰

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

M.T.O. 1200

۵۰۰

۲۶۵۰

۲۱۵۰

۳۵۰۰

۴۸۰۰

۱۸۷٫۵

۱۵۰

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

M.T.O. 1500

۵۰۰

۲۶۵۰

۲۱۵۰

۳۵۰۰

۴۸۰۰

۲۵۰

۲۰۰

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

M.T.O. 2000

*

*- بررسي مزاياي سيستم ديگ روغن داغ(اويل هيتر) نسبت به بخار

*- تشريح مختصر سيستم گرمايش با روغن داغ

*- کاربردهای بویلر و دیگ روغن داغ

*- بويلر چيست؟

*-دیگ و هیتر روغن داغ چگونه کار می کند؟

*-دیگ یا هیتر روغن داغ (روغنداغ) چیست؟

*-اهمیت ایمنی بویلر و دیگ روغنداغ (روغن داغ)