شيمي احتراق ديگ بخار-قسمت چهارم

محصولات احتراق

اكثر ابزارهاي دقيق كه براي تجزيه گازهاي خروجي از كوره به كار مي روند، از گازهايي كه رطوبت ناشي از احتراق و رطوبت همراه سوخت آنها خارج شده است، استفاده مي كنند. عمل تجزيه با تقطير و گاهي نيز با خشك كردن گازها انجام مي گيرد كه در اين صورت حجم كلي گازهاي خشك كمتر از حجم كلي گازهاي مرطوب است و بنابراين درصد اجزاء دهنده آن نيز متفاوت است كه در گزارش نتيجه ازمايش بايد به ان اشاره كرد.

جدول ۳-۴ خلاصه معادله ها و تجزيه محصولات احتراق

حجم محصولات حاصل از احتراق با اكسيژن

حجم اكسيژن لازم تئوري از معادله هاي ۳-۴ تا ۳-۹

نسبت حجمي گاز

درصد حجمي گاز

نوع گاز

شماره معادله

N2

SO2

H2O

CO2

         

۰٫۰۱۴

۰٫۰۰۲

۱٫۸۹۰

۰٫۰۸۷

۰٫۰۱۶

۰٫۰۱۰

۰٫۰۰۶

۰٫۰۰۲

۰٫۹۴۵

۰٫۰۵۸

۰٫۰۱۲

۰٫۰۰۸

۰٫۰۰۵

۰٫۰۰۳

۱٫۸۹۰

۰٫۱۰۲

۰٫۰۲۰

۰٫۰۱۳

۰٫۰۰۸

۰٫۰۰۳

۰٫۹۴۵

۰٫۰۲۹

۰٫۰۰۴

۰٫۰۰۲

۰٫۰۰۱

۰٫۰۰۲

۰٫۰۰۳

۰٫۰۱۴

۹۴٫۵

۲٫۹

۰٫۴

۰٫۲

۰٫۱

۰٫۲

۰٫۳

۱٫۴

CH4

C2H6

C3H8

C4H10

C5H12

H2S

CO2

N2

۳٫۴

۳٫۵

۳٫۶

۳٫۷

۳٫۸

۳٫۹

در سوخت

در سوخت

۰٫۰۱۴

۰٫۰۰۲

۲٫۰۱۱

۱٫۰۳۱

۲٫۰۳۶

۱٫۰۰۰

۱۰۰٫۰

 

مجموع

هوا شامل ۲۱% حجمي ازت (نيتروژن) است. هواي لازم بمقدار تئوري براي تامين ۲٫۰۳۵۵ حجم اكسيژن به اين صورت عمل مي شود.

حجم هوا ۹٫۶۹۳ = ازت ۲٫۰۳۵۵ O2 + 7.657

هواي لازم با احتساب ۱۰% هواي اضافي

حجم هوا ۲٫۲۳۹O2 + 8.423 N2 = 10.662

مجموع محصولات احتراق (مرطوب ) با ۱۰% هواي اضافي شامل ازت موجود در سوخت به اين صورت محاسبه مي شود:

حجم سوخت / حجم (۲٫۲۳۹-۲٫۰۳۵۵)O2 +(8.423 +0.014)N2 +1.031 CO2 +2.011 H2O +0.002SO2= 11.685

مجموع محصولات احتراق (خشك) با ۱۰% هواي اضفي شامل ازت موجود در سوخت:

حجم سوخت/ حجم (۲٫۲۳۹-۲٫۰۳۵۵) O2+(8.423+0.014)N2+1.031CO2+0.002SO2= 9.674

ارقام فوق در جدول ۳-۵ خلاصه شده است.

بعضي تجزيه گرهاي اكسيژن گازهاي كوره ، نمونه برداري نمي كنند بلكه با قرار گرفتن لوله اي از جنس Zirconia در كانال عبور گازهاي مرطوب كوره، مقدار اكسيژن را اندازه گيري مي كنند. اين سنجش بر مبناي گازهاي مرطوب مي باشد. حجم كلي گازهاي خروجي از كوره را براساس طراحي آن، مي توان با محاسبه چگالي گازهاي خروجي از كوره را بر اساس طراحي آن، مي توان با محاسبه چگالي گازه مطابق آنچه در بخش  مربوطه و جدول ۳-۶ ذكر شد تعيين كرد.

جدول ۳-۵ محصولات احتراق گاز طبيعي بر اساس مرطوب و خشك

درصد حجم خشك

حجم خشك

درصد حجم تر

حجم تر

محصولات احتراق

۱٫۰۶۵۷

۰٫۰۲۱

۸۷٫۲۱۳

۲٫۱۰۹

۱٫۰۳۱

۰٫۰۰۲

۸٫۴۳۷

۰٫۲۰۴

۸٫۸۲۳

۱۷٫۲۱

۰٫۰۱۷

۷۲٫۲۰

۱٫۷۵

۱٫۰۳۱

۲٫۰۱۱

۰٫۰۰۲

۸٫۴۳۷

۰٫۲۰۴

Co2

H2o

So2

N2

O2

۱۰۰٫۰۰

۹٫۶۷۴

۱۰۰٫۰۰

۱۱٫۶۸۵

مجموع

جدول ۳-۶ محاسبه چگالي گازهاي خروجي از كوره

 

درصد حجم خشكc

(از جدول ۳-۵)

 

درصد حجم ترB

(از جدول ۳-۵)

جرم موليA

گاز

۴٫۶۸۹

۰٫۰۱۳

۲۴٫۴۲۰

۰٫۶۷۵

۱۰٫۶۵۷

۰٫۰۲۱

۸۷٫۲۱۳

۲٫۱۰۹

۳٫۸۸

۳٫۱۰

۰٫۰۱

۲۰٫۲۲

۰٫۵۶

۸٫۸۲۳

۱۷٫۲۱۰

۰٫۰۱۷

۷۲٫۲۰۰

۱٫۷۵۰

۴۴

۱۸

۶۴

۲۸

۳۲

Co2

H2o

So2

N2

O2

۲۹٫۷۹۷

۱۰۰٫۰۰

۲۷٫۷۷

۱۰۰٫۰۰

 

مجموع

۲۷٫۷۷/۲۲٫۴=۱٫۲۴ kg m-3 = غلظت گازهاي خروجي كوره (مرطوب)

۲۹٫۷۹۷/۲۲٫۴=۱٫۳۳kg m-3 = غلظت گازهاي خروجي كوره (خشك)

منبع مطالب :كتاب تكنولوژي ديگهاي بخار صنعتي تاليف David Gunn & Robert Horten و با ترجمه مهندس رفيعي پور

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد * کپی ممنوع !

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني