شیمی احتراق دیگ بخار – قسمت چهارم – محصولات احتراق

بیان خلاصه معادله ها و تجزیه محصولات احتراق ، جدول خلاصه معادله ها و تجزیه محصولات احتراق، جدول محصولات احتراق گاز طبیعی بر اساس مرطوب و خشك ،جدول  محاسبه چگالی گازهای خروجی از كوره

محصولات احتراق

اكثر ابزارهای دقیق كه برای تجزیه گازهای خروجی از كوره به كار می روند، از گازهایی كه رطوبت ناشی از احتراق و رطوبت همراه سوخت آنها خارج شده است، استفاده می كنند. عمل تجزیه با تقطیر و گاهی نیز با خشك كردن گازها انجام می گیرد كه در این صورت حجم كلی گازهای خشك كمتر از حجم كلی گازهای مرطوب است و بنابراین درصد اجزاء دهنده آن نیز متفاوت است كه در گزارش نتیجه ازمایش باید به ان اشاره كرد.

جدول ۳-۴ خلاصه معادله ها و تجزیه محصولات احتراق

حجم محصولات حاصل از احتراق با اكسیژن

حجم اكسیژن لازم تئوری از معادله های ۳-۴ تا ۳-۹

نسبت حجمی گاز

درصد حجمی گاز

نوع گاز

شماره معادله

N2

SO2

H2O

CO2

۰٫۰۱۴

۰٫۰۰۲

۱٫۸۹۰

۰٫۰۸۷

۰٫۰۱۶

۰٫۰۱۰

۰٫۰۰۶

۰٫۰۰۲

۰٫۹۴۵

۰٫۰۵۸

۰٫۰۱۲

۰٫۰۰۸

۰٫۰۰۵

۰٫۰۰۳

۱٫۸۹۰

۰٫۱۰۲

۰٫۰۲۰

۰٫۰۱۳

۰٫۰۰۸

۰٫۰۰۳

۰٫۹۴۵

۰٫۰۲۹

۰٫۰۰۴

۰٫۰۰۲

۰٫۰۰۱

۰٫۰۰۲

۰٫۰۰۳

۰٫۰۱۴

۹۴٫۵

۲٫۹

۰٫۴

۰٫۲

۰٫۱

۰٫۲

۰٫۳

۱٫۴

CH4

C2H6

C3H8

C4H10

C5H12

H2S

CO2

N2

۳٫۴

۳٫۵

۳٫۶

۳٫۷

۳٫۸

۳٫۹

در سوخت

در سوخت

۰٫۰۱۴

۰٫۰۰۲

۲٫۰۱۱

۱٫۰۳۱

۲٫۰۳۶

۱٫۰۰۰

۱۰۰٫۰

مجموع

هوا شامل ۲۱% حجمی ازت (نیتروژن) است. هوای لازم بمقدار تئوری برای تامین ۲٫۰۳۵۵ حجم اكسیژن به این صورت عمل می شود.

حجم هوا ۹٫۶۹۳ = ازت ۲٫۰۳۵۵ O2 + 7.657

هوای لازم با احتساب ۱۰% هوای اضافی

حجم هوا ۲٫۲۳۹O2 + 8.423 N2 = 10.662

مجموع محصولات احتراق (مرطوب ) با ۱۰% هوای اضافی شامل ازت موجود در سوخت به این صورت محاسبه می شود:

حجم سوخت / حجم (۲٫۲۳۹-۲٫۰۳۵۵)O2 +(8.423 +0.014)N2 +1.031 CO2 +2.011 H2O +0.002SO2= 11.685

مجموع محصولات احتراق (خشك) با ۱۰% هوای اضفی شامل ازت موجود در سوخت:

حجم سوخت/ حجم (۲٫۲۳۹-۲٫۰۳۵۵) O2+(8.423+0.014)N2+1.031CO2+0.002SO2= 9.674

ارقام فوق در جدول ۳-۵ خلاصه شده است.

بعضی تجزیه گرهای اكسیژن گازهای كوره ، نمونه برداری نمی كنند بلكه با قرار گرفتن لوله ای از جنس Zirconia در كانال عبور گازهای مرطوب كوره، مقدار اكسیژن را اندازه گیری می كنند. این سنجش بر مبنای گازهای مرطوب می باشد. حجم كلی گازهای خروجی از كوره را براساس طراحی آن، می توان با محاسبه چگالی گازهای خروجی از كوره را بر اساس طراحی آن، می توان با محاسبه چگالی گازه مطابق آنچه در بخش مربوطه و جدول ۳-۶ ذكر شد تعیین كرد.

جدول ۳-۵ محصولات احتراق گاز طبیعی بر اساس مرطوب و خشك

درصد حجم خشك

حجم خشك

درصد حجم تر

حجم تر

محصولات احتراق

۱٫۰۶۵۷

۰٫۰۲۱

۸۷٫۲۱۳

۲٫۱۰۹

۱٫۰۳۱

۰٫۰۰۲

۸٫۴۳۷

۰٫۲۰۴

۸٫۸۲۳

۱۷٫۲۱

۰٫۰۱۷

۷۲٫۲۰

۱٫۷۵

۱٫۰۳۱

۲٫۰۱۱

۰٫۰۰۲

۸٫۴۳۷

۰٫۲۰۴

Co2

H2o

So2

N2

O2

۱۰۰٫۰۰

۹٫۶۷۴

۱۰۰٫۰۰

۱۱٫۶۸۵

مجموع

جدول ۳-۶ محاسبه چگالی گازهای خروجی از كوره

درصد حجم خشكc

(از جدول ۳-۵)

درصد حجم ترB

(از جدول ۳-۵)

جرم مولیA

گاز

۴٫۶۸۹

۰٫۰۱۳

۲۴٫۴۲۰

۰٫۶۷۵

۱۰٫۶۵۷

۰٫۰۲۱

۸۷٫۲۱۳

۲٫۱۰۹

۳٫۸۸

۳٫۱۰

۰٫۰۱

۲۰٫۲۲

۰٫۵۶

۸٫۸۲۳

۱۷٫۲۱۰

۰٫۰۱۷

۷۲٫۲۰۰

۱٫۷۵۰

۴۴

۱۸

۶۴

۲۸

۳۲

Co2

H2o

So2

N2

O2

۲۹٫۷۹۷

۱۰۰٫۰۰

۲۷٫۷۷

۱۰۰٫۰۰

مجموع

۲۷٫۷۷/۲۲٫۴=۱٫۲۴ kg m-3 = غلظت گازهای خروجی كوره (مرطوب)

۲۹٫۷۹۷/۲۲٫۴=۱٫۳۳kg m-3 = غلظت گازهای خروجی كوره (خشك)

مطالب مرتبط :

شیمی احتراق دیگ بخار – قسمت اول

شیمی احتراق دیگ بخار – قسمت دوم – تركیب شیمیایی سوخت ها

شیمی احتراق دیگ بخار – قسمت سوم – محاسبات احتراق

شیمی احتراق دیگ بخار – قسمت چهارم – محصولات احتراق

شیمی احتراق دیگ بخار-قسمت پنجم – سوخت های جامد و مایع

 شیمی احتراق دیگ بخار – قسمت ششمارزش گرمایی

منبع مطالب :كتاب تكنولوژی دیگهای بخار صنعتی تالیف David Gunn & Robert Horten و با ترجمه مهندس رفیعی پور

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد * کپی ممنوع !

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني