شيمي احتراق ديگ بخار-قسمت سوم

بررسی شيمي احتراق در ديگ بخار 

محاسبات احتراق

محاسبات احتراق بر اساس معادله هاي ساده واكنش شيميايي اجزاء قابل احتراق سوخت با اكسيژن قرار گرفته است.

سوخت هاي گاز

سوخت هاي گازي شامل گازهاي مايع مواد نفتي سنگين مركب از مخلوط پروپان و بوتان تا گازهاي سبك كوره بلند (ذوب آهن) كه محتوي فقط %۲۲ مونواكسيد كربن با ۲٫۴% هيدروژن رقيق شده با مواد خنثي، دي اكسيد كربن و ازت است، مي باشد.

از زمانهاي قديم گاز طبيعي، معمولي ترين سوخت كوره ها بوده است. اين گاز بيشتر شامل متان است كه تجزيه آن در جداول مطالب قبلي نشان داده شده است. گاز درياي شمال بدون گوگرد است، ولي به خاطر تكميل محاسبات، مقدار ناچيزي هيدروژن سولفره براي آن در نظر گرفته شده است، زيرا به طور كلي گو.گرد از اجزاء تشكيل دهنده ساير سوختهاي گازي مي باشد.

واكنشهاي شيميايي مواد گازي براساس حجمي مطابق فرمولهاي زير است:

  • · مقدار حجمي متان ۹۴٫۵%

CH4+ 2O2 ® CO2+2H2O

ضرب طرفين واكنش در ۰٫۹۴۵ كه نسبت حجمي است

۳-۴ (حجم H2O) 1.89 + (حجم CO2) 0.945 ® (حجم اكسيژن) ۱٫۸۹ + (حجم CH4 ) 0.945

  • · مقدار حجمي اتان ۲٫۹%

C2H6+3.5O2®۲CO2+3H2O

ضرب طرفين معادله در ۰٫۰۲۹

۳-۵۰٫۰۲۹ C2H6+0.1015O2®۰٫۰۵۸CO2 +0.087 H2O

* مقدار پروپان ۰٫۴%

C3H8+5O2®۳CO2+4H2O

ضرب طرفين معادله د ر۰٫۰۰۴

۳-۶۰٫۰۰۴ C3H8+0.02O2®۰٫۰۱۲CO2 +0.016 H2O

  • · مقدار بوتان ۰۲%

C4H10+6.5O2®۴CO2+5H2O

ضرب طرفين معادله د ر۰٫۰۰۲

۳-۷۰٫۰۰۲ C4H10+0.013O2®۰٫۰۰۸CO2 +0.01 H2O

پنتان ۰٫۱%

C5H12+8O2®۵CO2+6H2O

ضرب طرفين معادله د ر۰٫۰۰۱

۳-۸۰٫۰۰۱ C5H12+0.008O2 ® ۰٫۰۰۵CO2 + 0.006 H2O

  • · هيدروژن سولفره ۰٫۰۲%

H2S + 1.5O2 ® SO2+H2O

ضرب طرفين معادله د ر۰٫۰۰۲

۳-۹۰٫۰۰۲ H2S+0.003O2®۰٫۰۰۲SO2 +0.002 H2O

بايد توجه داشت كه حجمهاي دو طرف معادله از نظر مجموع، يكسان نيستند، اين موضوع در معادله هاي بالا مشهود است.

مرحله بعدي خلاصه كردن معادله هاي فوق براي به دست آوردن مقدار اكسيژن لازم (به مقدار تئوري) Stoichhiometric است. جهت نيتروژن موجود در هواي سوخت و هواي اضافي لازم جهت تكميل احتراق (۱۰% در اين مورد)، مقاديري منظور شده و سپس محصولات احتراق براساس مرطوب و خشك محاسبه شده است.

در عمل هواي احتراق شامل مقدار كمي رطوبت است، كه در صورت معلوم بودن مقدار آن (Humidity)، مي توان آن را محاسبه و همراه با هواي اضافي به محصولات احتراق اضافه نمود

منبع مطالب :كتاب تكنولوژي ديگ هاي بخار صنعتي تاليف David Gunn & Robert Horten و با ترجمه مهندس رفيعي پور

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد * کپی ممنوع !

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني