شیمی احتراق دیگ بخار – قسمت دوم – تركیب شیمیایی سوخت ها

اجزاء قابل احتراق موجود در كلیه سوختهای فسیلی زغال، نفت و گاز طبیعی عبارت از كربن، هیدروژن و در بعضی موارد گوگرد تركیب شیمیایی سوخت ها را تشکیل می دهد . این اجزاء به صورت عنصری نیستند بلكه بین خود و گاهی نیز با سایر اجسام تركیب شده اند . مواد خنثی نظیر سیلیس و اكسیدهای فلزی نیز ممكن است وجود داشته باشند.

تركیب شیمیایی سوخت ها

آنالیز سوختهای جامد و مایع را بر حسب جرم و آنالیز سوختهای گازی را بر حسب حجم آنها مشخص می سازند.

آنالیز سوختهای جامد به صورت تقریبی، یا نهایی نیز می تواند بیان شود. در آنلیز تقریبی مقدار رطوبت، خاكستر، مواد فرار و كربن ثابت سوخت برحسب درصد وزنی و نیز ارزش گرمایی آن تعیین می گردد.

آنالیز تقریبی اطلاعات محدودی از خصوصیات احتراق ر ا به دست می دهد، ولی آنالیز نهایی سوختهای جامد و مایع عناصر تشكیل دهنده سوخت را كه قابل احتراق هستند، همراه با خاكستر و رطوبت آن، مشخص می سازد .

با آنالیز جداگانه ای، اجزا تشكیل دهنده خاكستر هم می تواند مشخص گردد . تجزیه گازها معمولا فقط گازهای تشكیل دهنده آن را به صورت حجمی نشان می دهد.

خشك وبدون خاكستر

خشك

به حالت معمولی

تركیب

۶۲٫۵

۳۷٫۵

۵۷٫۰۳

۳۴٫۲۲

۸٫۷۵

۵۰٫۱۹

۳۰٫۱۱

۷٫۷

۱۲٫۰

كربن خالص

مواد فرار

خاكستر

رطوبت

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

كل

۳۳۶۲۴

۳۰۶۸۲

۲۷۰۰۰

انرژی گرمایی kj kg-1

 

آنالز نهایی سوخت ها

از آنالیز نهایی برای تعیین هوای لازم احتراق و محصولات حاصل از احتراق استفاده می شود.

آنالیز سوختهای جامد طبق استاندارد BS1016 انجام می شود. آنالیز سوختهای مایع نیز بر حسب استاندارد IP جهت مواد نفتی و فراورده های آن به كار می رود.

آنالیز سوختهای گازی در محل و توسط عرضه كنندگان آن تعیین می گردد.

آنالیز سوختهای جامد، به خصوص زغال، به صورت های مختلف نظیر وضعیت دریافتی، وضعیت احتراق، خنك، خشك و بدون خاكستر یا خشك و بدون مواد معدنی، بیان می شود.

آنالیز های شكل دریافتی و شكل احتراق، به صورت های تقریبی و نهایی فقط در رطوبت موجود آنها تفاوت دارند كه با وضعیت ذخیره سازی، آب و هوا، و چگونگی جابجایی سوخت، متغیر است.

جدول ۳-۳

نفت سنگین

زغال

۸۵٫۴%

۱۱٫۴%

۲٫۸%

۰٫۱%

۰٫۱%

۰٫۱%

۰٫۱%

۶۶٫۰%

۴٫۱%

۱٫۷%

۷٫۲%

۱٫۳%

۱۲٫۰%

۷٫۷%

كربن

هیدروژن

گوگرد

اكسیژن

ازت

رطوبت

خاكستر

۴۲۹۰۰

۲۷۰۰۰

انرژی گرمایی ناخالص

kj kg-1

آنالیز خشک سوخت

آنالیز خشك درصد اجزاء سوخت را بدون رطوبت آن و آنالیز خشك و بدون خاكستر، این آنالیز را بدون رطوبت یا خاكستر نشان می دهد. اجزاء خشك سوخت را می توان با ضرب كردن وضعیت دریافتی یا وضعیت سوخت در حاصل كسر (درصد رطوبت – ۱۰۰) / ۱۰۰ به دست آورد.

اجزاء خشك و بدون خاكستر را می توان با ضرب كردن اجزاء وضعیت دریافتی یا وضعیت احتراق د ر ((رطوبت + درصد خاكستر) – ۱۰۰)/ ۱۰۰ محاسبه كرد.

مقادیر خاكستر و مواد معدنی دقیقا یكسان نیستند زیرا بخشی از مواد معدنی هنگام حرارت دادن جهت تعیین خاكستر، تجزیه شده از بین می روند. بنابراین مقدار خاكستر كمی از مقدار مواد معدنی كمتر است. گاهی اوقات آنالیز خشك و بدون مواد معدنی را “Parr s basis” می نامند.

منبع مطالب :كتاب تكنولوژی دیگ های بخار صنعتی تالیف David Gunn & Robert Horten و با ترجمه مهندس رفیعی پور

مطالب مرتبط :

شیمی احتراق دیگ بخار – قسمت اول

شیمی احتراق دیگ بخار – قسمت دوم – تركیب شیمیایی سوخت ها

شیمی احتراق دیگ بخار – قسمت سوم – محاسبات احتراق

شیمی احتراق دیگ بخار – قسمت چهارم – محصولات احتراق

شیمی احتراق دیگ بخار-قسمت پنجم – سوخت های جامد و مایع

 شیمی احتراق دیگ بخار – قسمت ششمارزش گرمایی

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد * کپی ممنوع !

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني