شيمي احتراق ديگ بخار- قسمت دوم

تركيب شيميايي سوخت ها

اجزاء قابل احتراق موجود در كليه سوختهاي فسيلي زغال، نفت و گاز طبيعي عبارت از كربن، هيدروژن و در بعضي موارد گوگرد است. اين اجزاء به صورت عنصري نيستند بلكه بين خود و گاهي نيز با ساير اجسام تركيب شده اند . مواد خنثي نظير سيليس و اكسيدهاي فلزي نيز ممكن است وجود داشته باشند.

آناليز سوختهاي جامد و مايع را بر حسب جرم و آناليز سوختهاي گازي را بر حسب حجم آنها مشخص مي سازند. آناليز سوختهاي جامد به صورت تقريبي، يا نهايي نيز مي تواند بيان شود. در آنليز تقريبي مقدار رطوبت، خاكستر، مواد فرار و كربن ثابت سوخت برحسب درصد وزني و نيز ارزش گرمايي آن تعيين مي گردد.

آناليز تقريبي اطلاعات محدودي از خصوصيات احتراق ر ا به دست مي دهد، ولي آناليز نهايي سوختهاي جامد و مايع عناصر تشكيل دهنده سوخت را كه قابل احتراق هستند، همراه با خاكستر و رطوبت آن، مشخص مي سازد . با آناليز جداگانه اي، اجزا تشكيل دهنده خاكستر هم مي تواند مشخص گردد . تجزيه گازها معمولا فقط گازهاي تشكيل دهنده آن را به صورت حجمي نشان مي دهد.

خشك وبدون خاكستر

خشك

به حالت معمولي

تركيب

۶۲٫۵

۳۷٫۵

۵۷٫۰۳

۳۴٫۲۲

۸٫۷۵

۵۰٫۱۹

۳۰٫۱۱

۷٫۷

۱۲٫۰

كربن خالص

مواد فرار

خاكستر

رطوبت

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

كل

۳۳۶۲۴

۳۰۶۸۲

۲۷۰۰۰

انرژي گرمايي kj kg-1

از آناليز نهايي براي تعيين هواي لازم احتراق و محصولات حاصل از احتراق استفاده مي شود. آناليز سوختهاي جامد طبق استاندارد BS1016 انجام مي شود. آناليز سوختهاي مايع نيز بر حسب استاندارد IP جهت مواد نفتي و فراورده هاي آن به كار مي رود. آنليز سوختهاي گازي در محل و توسط عرضه كنندگان آن تعيين مي گردد.

آناليز سوختهاي جامد، به خصوص زغال، به صورت هاي مختلف نظير وضعيت دريافتي، وضعيت احتراق، خنك، خشك و بدون خاكستر يا خشك و بدون مواد معدني، بيان مي شود. آناليز هاي شكل دريافتي و شكل احتراق، به صورت هاي تقريبي و نهايي فقط در رطوبت موجود آنها تفاوت دارند كه با وضعيت ذخيره سازي، آب و هوا، و چگونگي جابجايي سوخت، متغير است.

جدول ۳-۳

نفت سنگين

زغال

 

۸۵٫۴%

۱۱٫۴%

۲٫۸%

۰٫۱%

۰٫۱%

۰٫۱%

۰٫۱%

۶۶٫۰%

۴٫۱%

۱٫۷%

۷٫۲%

۱٫۳%

۱۲٫۰%

۷٫۷%

كربن

هيدروژن

گوگرد

اكسيژن

ازت

رطوبت

خاكستر

۴۲۹۰۰

۲۷۰۰۰

انرژي گرمايي ناخالص

kj kg-1

آناليز خشك درصد اجزاء سوخت را بدون رطوبت آن و آناليز خشك و بدون خاكستر، اين آناليز را بدون رطوبت يا خاكستر  نشان مي دهد. اجزاء خشك سوخت را مي توان با ضرب كردن وضعيت دريافتي يا وضعيت سوخت در حاصل كسر (درصد رطوبت – ۱۰۰) / ۱۰۰ به دست آورد.

اجزاء خشك و بدون خاكستر را مي توان با ضرب كردن اجزاء وضعيت دريافتي يا وضعيت احتراق د ر ((رطوبت + درصد خاكستر) – ۱۰۰)/ ۱۰۰ محاسبه كرد.

مقادير خاكستر و مواد معدني دقيقا يكسان نيستند زيرا بخشي از مواد معدني هنگام حرارت دادن جهت تعيين خاكستر، تجزيه شده از بين مي روند. بنابراين مقدار خاكستر كمي از مقدار مواد معدني كمتر است. گاهي اوقات آناليز خشك و بدون مواد معدني را “Parr s basis” مي نامند.

منبع مطالب :كتاب تكنولوژي ديگ هاي بخار صنعتي تاليف David Gunn & Robert Horten و با ترجمه مهندس رفيعي پور

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد * کپی ممنوع !

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني