موتورخانه دیگ بخار چه تجهیزاتی دارد؟

موتورخانه دیگ بخار یا بويلر روم به منظور برخورداری از کارکرد صحيح نیازمند نصب تجهیزاتی است که در اين مطلب توضيحاتي در اين خصوص ارائه مي شود.

موتورخانه دیگ بخار چه تجهیزاتی دارد؟

براي کارکرد و بهره برداري از يک بويلر بخار بايد گزينه هاي ذيل وجود داشته باشند.

۱-تجهيزات لازم جهت تامين آب با کيفيت مناسب جهت بويلر بخار

۲-تجهيزات لازم جهت انتقال سوخت به مشعل ديگ بخار

۳-تجهيزات لازم جهت انتقال برق به مدار فرمان بويلر و ديگ بخار

در شکل ذيل يک نقشه ساده از موتورخانه ديگ بخار ارائه شده است:

 

موتورخانه دیگ بخارتجهيزات مورد نياز مطابق اين نقشه موارد ذيل مي باشند :

۱-سختي گير (water softner) که جهت حذف رسوبات از آب مورد استفاده قرار مي گيرد.

۲-دستگاه دي اريتور يا هوازدا که جهت حذف هوا و گازهاي مضر محلول در آب مورد استفاده قرار مي گيرد

۳-منبع کندانس که جهت جمع آوري آب هاي کندانس شده (تقطير شده) در سيستم بخار مورد استفاده قرار مي گيرد.

۴- مخزن روزانه و مخزن اصلي سوخت گازوئيل