یک موتورخانه دیگ (بویلر) بخار چه تجهیزاتی دارد؟

موتورخانه یا بویلر روم دیگ و بویلر بخار برای اینکه کارکرد صحیح داشته باشد باید تجهیزاتی نصب گردد که در این مطلب توضیحاتی در این خصوص ارائه می شود.

برای کارکرد و بهره برداری از یک بویلر بخار باید گزینه های ذیل وجود داشته باشند.

۱-تجهیزات لازم جهت تامین آب با کیفیت مناسب جهت بویلر بخار

۲-تجهیزات لازم جهت انتقال سوخت به مشعل دیگ بخار

۳-تجهیزات لازم جهت انتقال برق به مدار فرمان بویلر و دیگ بخار

در شکل ذیل یک نقشه ساده از موتورخانه دیگ بخار ارائه شده است:

تجهیزات مورد نیاز مطابق این نقشه موارد ذیل می باشند :

۱-سختی گیر (water softner) که جهت حذف رسوبات از آب مورد استفاده قرار می گیرد.

۲-دستگاه دی اریتور یا هوازدا که جهت حذف هوا و گازهای مضر محلول در آب مورد استفاده قرار می گیرد

۳-منبع کندانس که جهت جمع آوری آب های کندانس شده (تقطیر شده) در سیستم بخار مورد استفاده قرار می گیرد.

۴- مخزن روزانه و مخزن اصلی سوخت گازوئیل