کاربرد مخزن کندانس در دیگ بخار

کاربرد مخزن کندانس در دیگ بخار

مخزن کندانس

کاربرد مخزن کندانس در دیگ بخار

از آنجا که آب استفاده شده در سيستم هاي بخار همواره آبي است که ديگر نيازي به تصفيه، پيش گرم نمودن و رسوب گيري نداشته لذا همواره طراحان، خطوط بخار را به گونه اي طراحي مي کنند که در انتهاي خطوط انتقال بخار و پس از اخذ انرژي کامل بخار در دستگاه ها، بخار را بصورت کندانس با تله بخار جمع آوري نموده و سپس به سيکل توليد بخار باز مي گرداند.

بدليل اينکه آب کندانس برگشتي دچار فشار مي باشد لذا لازم است پيش از هر چيز آب تحت فشار وارد مخزني به نام مخزن کندانس گردد.

در اين مخزن آب وارد شده از يک سيستم فشار شکن داخلي مخزن عبور کرده و فشار آن به حداقل ميزان ممکن تقليل خواهد يافت.

لازم به ذکر است هر چه فشار آب ورودي به مخزن کندانس بيشتر باشد درصد تبديل شدن آن به بخار افزايش خواهد يافت.

در مخزن کندانس بخشي از آب تحت فشار در مجاورت اتمسفر تبديل به بخار شده و قسمت عمده آن جهت ورود به سيکل توليد بخار مورد استفاده قرار مي گيرد.

پيشنهاد مي گردد ونت مخزن کندانس به فضاي بيرون موتورخانه منتقل گردد.

چاله کندانس

اصولا مخازن کندانس در چاله اي که به چاله کندانس معروف است و در سطحي پايين تر از تمامي تجهيزات موتورخانه نصب مي گردد تا به روش ثقلي بتوان کندانس جمع آوري شده از تله هاي بخار را جمع آوري نمود.

طراحان عمدتاً، آب جبراني خط را به مخزن کندانس اضافه مي کنند تا از مخزن کندانس آب مورد نياز بويلر بوسيله پمپ به دي اريتور و يا بويلر منتقل گردد.

فضاي لازم براي چاله کندانس و پمپ کندانس بايد بگونه اي باشد که اپراتور به راحتي بتواند به کارهاي روزانه در آن بپردازد.

از آنجا که آب مخزن کندانس داراي دماي بالا مي باشد لذا احتمال تشکيل کاويتاسيون در آن بسيار بالا بوده لذا پيشنهاد مي گردد ارتفاع مکش مناسب در پمپ متناسب با مشخصات پمپ انتخاب گردد.

جهت تعيين ظرفيت مخزن کندانس لازم است اطلاعاتي مانند ميزان کندانس برگشتي از خط و فشار آب کندانس ورودي (در صورت وجود) توسط مشتري به شرکت اعلام گردد.

مطلب پیشنهادی: بررسی کندانس (چگالش) در خطوط انتقال دیگ بخار