فونداسیون دیگ بخار چیست؟

فونداسیون دیگ بخار چیست؟ فونداسيون ديگ بخار، سکوي از جنس بتن مسلح مي باشد که قادر است بار هاي لرزشي و استاتيکي وارد بر پايه بويلر در حال کار را تحمل نمايد و همچنين اين سکو سبب ايجاد فاصله لازم جهت برخي از تجهيزات بويلر بخار از کف موتورخانه نيز مي گردد.

براي ايجاد فونداسيون ديگ و بويلر بخار بايد با توجه به دستورالعمل هاي فني شرکت توليد کننده و از طرفي نيز دستورالعمل هاي ايمني و استاندارد فني اقدام نمود و در مرحله اول براي ساخت فونداسيون بويلر و ديگ بخار در محل مورد نظر بايد فضاي موتورخانه را با توجه به نقشه و ابعاد بويلر در نظر گرفت.

جهت ساخت محل فونداسيون ديگ بخار و نصب بويلر بايد موارد ذيل را مورد نظر داشت:

۱-فاصله مورد نياز براي بهره برداري از ديگ و بويلر از بويلر هاي ديگر و همچنين ديوارهاي محل موتورخانه به نحو استاندارد در نظر گرفته شوند. اهميت اين موضوع خصوصا در اپراتوري و سرويس و بازرسي آشکار است.

۲-ارتفاع مورد نياز فونداسيون بر اساس وزن بويلر و نحوه بهره برداري پيشنهادي کارخانه سازنده تعين مي گردد لذا توصيه مي گردد در اين مورد مطابق نقشه هاي فني توليد کننده اقدام فرماييد.

۳-پيش بيني محل مناسب جمع آوري فاضلاب در کنار فونداسيون بويلر ها با توجه نياز هاي بهره برداري و سرويس بويلر الزامي مي باشد.

۴-توجه به نحوه نقشه اجرايي موتورخانه و خصوصا محل نصب تجهيزات جانبي نيز از اهميت برخوردار است.