فونداسیون دیگ و بویلر بخار چیست؟

فونداسیون دیگ بخار ، سکوی از جنس بتن مسلح  می باشد که قادر است بار های لرزشی و استاتیکی وارد بر پایه بویلر در حال کار را تحمل نماید و  همچنین این سکو سبب ایجاد فاصله لازم  جهت برخی از تجهیزات بویلر بخار از کف موتورخانه نیز می گردد.

برای ایجاد فونداسیون دیگ و بویلر بخار باید با توجه به دستورالعمل های فنی شرکت تولید کننده و از طرفی نیز دستورالعمل های ایمنی و استاندارد فنی اقدام نمود و در مرحله اول برای ساخت فونداسیون بویلر و دیگ بخار در محل مورد نظر باید فضای موتورخانه را با توجه به نقشه و ابعاد بویلر در نظر گرفت.

جهت ساخت محل فونداسیون دیگ بخار و نصب بویلر باید موارد ذیل را مورد نظر داشت:

 

۱-فاصله مورد نیاز برای بهره برداری از دیگ و بویلر از بویلر های دیگر و همچنین دیوارهای محل موتورخانه به نحو استاندارد در نظر گرفته شوند. اهمیت این موضوع خصوصا در اپراتوری و سرویس و بازرسی آشکار است.

 

۲-ارتفاع مورد نیاز فونداسیون بر اساس وزن بویلر و نحوه بهره برداری پیشنهادی کارخانه سازنده تعین می گردد لذا توصیه می گردد در این مورد مطابق نقشه های فنی تولید کننده اقدام فرمایید.

۳-پیش بینی محل مناسب جمع آوری فاضلاب در کنار فونداسیون بویلر ها با توجه نیاز های بهره برداری و سرویس بویلر الزامی می باشد.

۴-توجه به نحوه نقشه اجرایی موتورخانه و خصوصا محل  نصب تجهیزات جانبی نیز از اهمیت برخوردار است.