بازرسي بويلر و ديگ با مجوز استاندارد و اداره كار

با توجه به اهميت ايمني در بويلر ها و همچنين بررسي وضعيت مصرف انرژي ، بنابر قانون بويلرها بايد مورد بازرسي هاي ادواري قرارگيرند

از مهمترين اقدامات بازرسي مورد بررسي در مراجعه بازرسين مورد تاييد اداره كار و سازمان استاندارد ، بعد از چك كردن مدارك استاندارد ارائه شده توسط سازنده بويلر ، بازديد خوردگي و رسوب در داخل پوسته ، كوره اصلي و فرعي و لوله ها به همراه تست ضخامت سنجي و تست هيدروستاتيك (درصورتي كه بويلر تحمل افزايش فشار را داشته باشد) و درنهايت نيز بررسي وضعيت تجهيزات كنترلي بويلر و ديگ مي باشد.

۱-بازرسي ادواري ديگ و بويلر با گواهي و پلاك يك ساله

انجام كليه بازرسي هاي دوره اي ديگ و بويلر و بازرسي تعميرات ديگ و بويلر، با مجوز اداره استاندارد و اداره كار توسط تيم مهندسين  مورد تاييد ISQI با ارائه گواهي و پلاك يك ساله بازرسي

۲-خدمات بازرسی و ممیزی انرژی

بازرسي و مميزي  انرژي موتورخانه ها ، بويلرها وتجهيزات گرمايشي با مجوز اداره استاندارد توسط مهندسين كارآزموده با مشاوره رايگان