بازرسی بويلر و ديگ با مجوز استاندارد و اداره كار

پلاک بویلر

با توجه به اهمیت ایمنی در بویلر ها و همچنین بررسی وضعیت مصرف انرژی ، بنابر قانون بویلرها باید مورد بازرسی های ادواری قرارگیرند و پلاک بویلر دریافت کنند.

از مهمترین اقدامات بازرسی مورد بررسی در مراجعه بازرسین مورد تایید اداره كار و سازمان استاندارد ، بعد از چك كردن مدارك استاندارد ارائه شده توسط سازنده بویلر ، بازدید خوردگی و رسوب در داخل پوسته ، كوره اصلی و فرعی و لوله ها به همراه تست ضخامت سنجی و تست هیدروستاتیك (درصورتی كه بویلر تحمل افزایش فشار را داشته باشد) و درنهایت نیز بررسی وضعیت تجهیزات كنترلی بویلر و دیگ می باشد.

۱-بازرسی ادواری دیگ و بویلر با گواهی و پلاک بویلر ساله

انجام كلیه بازرسی های دوره ای دیگ و بویلر و بازرسی تعمیرات دیگ و بویلر، با مجوز اداره استاندارد و اداره كار توسط تیم مهندسین مورد تایید ISQI با ارائه گواهی و پلاك یك ساله بازرسی

۲-خدمات بازرسی و ممیزی انرژی

بازرسی و ممیزی انرژی موتورخانه ها ، بویلرها وتجهیزات گرمایشی با مجوز اداره استاندارد توسط مهندسین كارآزموده با مشاوره رایگان